Algemene voorwaarden Dierenoppas

 

3: rechten en plichten van Mag-nimaux

3.1 Mag-nimaux is niet aan te merken als bezitter van de (huis)dieren.

3.2 Mag-nimaux is bij ondertekening van de inlichtingenfiche verantwoordelijk om de dieren te verzorgen en (hond)en uit te laten op de afgesproken tijd en datum tijdens afwezigheid van opdrachtgever.

3.3 Mag-nimaux gaat op een diervriendelijke en verantwoorde manier om met de (huis)dieren.

3.4 Mag-nimaux houdt de opdrachtgever op de hoogte van afwijkend gedrag en gezondheid van het dier ten tijde dat dit onder toezicht van Mag-nimaux is.

3.5 Mag-nimaux kan niet aansprakelijk gesteld worden voor ziekte, infectie , letsel of aandoening die het dier(en) oploopt ten tijde dat dit onder het toezicht van Mag-nimaux valt.

3.6 ingeval de opdrachtgever een huissleutel overhandigt aan Mag-nimaux, nodig voor het uitvoeren van de opdracht, verbindt Mag-nimaux er zich toe de sleutel zorgvuldig in bewaring te nemen, niet te voorzien van adresgegevens, niet te dupliceren, enkel te gebruiken voor het uitvoeren van de overeengekomen opdracht op vraag van de opdrachtgever met een sleutelcontract. Bij beëindiging van de opdracht zal de sleutel zo snel mogelijk teruggebracht worden. Bij verlies of diefstal van de sleutel zal Mag-nimaux de opdrachtgever zo snel mogelijk verwittigen zonder daarbij echter aansprakelijk kunnen gesteld worden van eventuele schade als gevolg daarvan. Mag-nimaux is enkel aansprakelijk bij verlies van de sleutel en zal de kosten vergoeden van het dupliceren van diezelfde sleutel.

3.7 Mag-nimaux behoudt zich het recht bij reden van overmacht af te zien van het opdracht. Mag-nimaux geeft dit zo spoedig mogelijk door aan de opdrachtgever zodra er sprake is van een degelijke onvoorziene omstandigheid.

3.8 Mag-nimaux dient de eigen vakanties vooraf mee te delen aan de klanten. (via sociale media en website www.magnimaux.be)

3.9 Mag-nimaux heeft ten alle tijden het recht tot opzegging van de overeenkomst.

4 : Rechten en plichten van de opdrachtgever

4.1 Indien de (huis)dieren ziek zijn, zal de opdrachtgever dit melden voor het uitvoeren van de opdracht.

4.2 De opdrachtgever zal bij kennismaking gesprek vermelden of de (huis)dieren al dan niet ooit agressief gedrag vertoont heeft naar mensen.

4.3 De opdrachtgever zal de formulieren volledig en waarheidsgetrouw invullen en ondertekenen. Bij het vermelden van foutieve of onvolledige informatie, is de opdrachtgever aansprakelijk jegens Mag-nimaux voor alle daaruit voortvloeiende schade.

4.4 De opdrachtgever machtigt Mag-nimaux om ENKEL in geval van nood en indien de opdrachtgever niet bereikbaar is binnen de daarvoor nodige tijd ( in geval dat het dier dringend medische verzorging nodig heeft door ongeval, ziekte, letsel enz ...) op kosten van opdrachtgever in de overeenkomst vermelde en bij niet beschikbaarheid van deze laatste , een ander dierenarts te consulteren, die alle nodige medische handelingen mag verrichten inclusief het laten inslapen bij een uitzichtloze situatie of medicijnen mag voorschrijven en/of toedienen. Alle nodige kosten hiervoor zijn ten laste van opdrachtgever.

4.5 De opdrachtgever heeft een familiale verzekering.

4.6 De opdrachtgever zorgt ervoor dat alles wat nodig is voor het optimaal te kunnen uitvoeren van de diensten, ter beschikking wordt gesteld aan Mag-nimaux. (zoals voeding, eventuele medicatie, verzorgmiddelen, en andere noodzakelijke benodigdheden)

4.7 Bij reservatie dient de opdrachtgever een voorschot te betalen van 50% ter bevestiging.

4.8 Indien de opdrachtgever om eender welk reden de afgesproken dienst wenst af te zeggen, dient hij Mag-nimaux minimum 36h op voorhand te verwittigen, anders zal de waarborg niet terug betaald worden.

4.9 Om mistoestanden te voorkomen moet de afgesproken oppasperiode worden nageleefd, tenzij tegenbericht. De kosten van een langere periode zijn voor rekening van de opdrachtgever.

4.10 De opdrachtgever dient een kilometer vergoeding te betalen ten bedrage van 0.20eur per km vertrekkend van mijn woonplaats (heen en terug) 

5 : Aansprakelijkheidsinstelling

5.1 Mag-nimaux heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering bij Ethias

5.2 Mag-nimaux is niet aansprakelijk voor schade aan de (huis)dieren zonder enig opzet.

5.3 Mag-nimaux is niet aansprakelijk bij inbraak in het huis van de opdrachtgever.

5.4 Eventuele gemaakte kosten als gevolg van opgelopen ziektes, verwondingen, aandoeningen of het overlijden van het dier, zijn volledig voor de rekening van de opdrachtgever.

5.5 Mag-nimaux is niet aansprakelijk voor schade die de (huis) dieren aanrichten tijdens de toezicht van Mag-nimaux.

6 : Tarieven en betalingen

6.1 Alle weergegeven tarieven zijn per prestatie, die kunnen ten allen tijde geraadpleegd worden via de website www.magnimaux.be of kunnen op verzoek opgevraagd worden.

6.2 De tarieven zijn exclusief de voeding, drinken, medicatie , verzorgingsproducten en kosten voor dierenartsen of andere.

6.3 De opdrachtgever krijgt een prijsofferte, indien akkoord word er geen betwisting over prijs meer mogelijk.

6.4 Indien de voorschot niet betaald word voor aanvang van de opdracht, zal deze niet uitgevoerd worden.

6.5 Resterend bedrag van de opdracht dient binnen de 7 dagen betaald te worden aan Mag-nimaux.

6.6 Betalingen voor uitvoeren van de opdrachten, dienen betaald worden via contante betaling of via overschrijving op de bankrekening nummer van Mag-nimaux . Bij ontvangst zal er een factuur verzonden worden naar de opdrachtgever.

6.7 Indien de vordering uit handen moet worden gegeven zal Mag-nimaux de incassokosten op de opdrachtgever verhaald worden. 

6.8 Alle klachten dienen binnen de 5 dagen aangetekend te gebeuren. Elke betwisting wordt volgens Belgisch recht beslecht en zal tot uitsluitende bevoegdheid van de rechtbank behoren.