Privacy beleid

 

Je persoonlijke gegevens deel je met ons, zodat wij je optimaal van dienst kunnen zijn. We vinden het belangrijk dat u ook weet waarom ik om je gegevens vraag en wat ik ermee doe. 

Persoonsgegevens : e-mail; adres, naam, tel nr enz... Door het verstrekken van uw persoonsgegevens, mag-nimaux leeft de "wet van 8 december  verklaart u kennis te hebben genomen met dit privacybeleid en gaat u ermee akkoord. Heb je nog vragen, stel ze gerust! 

Algemeen 

Mag-nimaux leeft de "wet van 8 december 1992 " tot bescherming van persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens na, zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998 alsook de antispam bepalingen uit Boek x77 voor het wetboek Economisch Recht omtrent het " recht van de elektronische economie". Mag-nimaux stelt zich middels huidig privacybeleid tevens in regel met de Europese verordening 2016/679 van 27 april 2016 .

Welke gegevens en waarom ?

Je deelt de gegevens met mij op verschillende manieren/ Wij gebruiken daarbij gegevens die die we van jou ontvangen hebben. Je bent niet verplicht om jouw persoonsgegevens vrij te geven, maar begrijp dat het verlenen van bepaalde diensten, onmogelijk wordt wanneer je de verwerking weigert. Je bent als enige verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Die worden dan ook uitsluitend voor volgende doeleinden : bestelling.

voor je bestelling hebben wij uw naam, adres en e-mailadres, betaalgegevens nodig. Dit voor de levering, en facturatie van de door jou bestelde artikelen, met als rechtsgrond het verstrekken van een dienst die door u zijn gevraagd. We gebruiken de gegevens om je bestelling te bezorgen, je op de hoogte te houden of om te contacteren bij vragen en opmerkingen. Indien je een bestelling plaatst bij Mag-nimaux registreren wij op naam. 

FRAUDE : Je betaalgegevens kunnen worden gebruikt voor het opsporen van fraude en andere omstandigheden.

WEDSTRIJDEN : Mag-nimaux organiseert regelmatig leuke wedstrijden voor haar klanten. Om mee te kunnen doen aan deze wedstrijden, hebben wij soms bepaalde persoonsgegevens van u nodig. Deze gegevens worden alleen gebruikt om de wedstrijd op de juiste manier uit te kunnen voeren en de prijswinnaar(s) bekend te maken. Hiervoor geldt als rechtsgrond uw toestemming

Jouw mening

Om onze dienstverlening te blijven verbeteren, horen wij graag jouw mening. Daarom kunnen we je contacteren voor een beoordeling of een vrijblijvend klant- of marktonderzoek. Wij houden de details van de beoordeling bij, alsook wie welke beoordeling schrijft. Indien je niet wenst deel te nemen aan beoordelingen, kan je dat steeds aangeven door middel van de link onderaan de e-mail, of door contact op te nemen met onze klantenservice.

Klantenservice

Om je goed te kunnen helpen wanneer je contact opneemt met onze Klantenservice, vragen wij je persoonsgegevens zoals naam, adres, e-mailadres, bestelnummer en telefoonnummer.
Alle e-mail communicatie met onze klantenservice wordt bewaard, alsook chat gesprekken en gegevens over het telefoongesprek met jou. Indien een telefoongesprek wordt opgenomen, informeren we je van tevoren. Deze informatie wordt alleen gebruikt om je vraag zo goed en snel mogelijk te kunnen beantwoorden en om onze diensten te kunnen verbeteren, met als rechtsgrond het verstrekken van een dienst die door jou gevraagd werd.

Marketing

De persoonsgegevens zullen eveneens worden gebruikt voor direct marketing, mits je hiervoor een bijkomende uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven ("opt-in").
Indien je reeds bent opgenomen in onze verzendlijst voor het ontvangen van marketingmateriaal in papieren en/of elektronische vorm, kan Mag-nimaux jouw gegevens gebruiken voor het verzenden van marketing en ander materiaal met betrekking tot Mag-nimaux haar producten en/of diensten. Mag-nimaux kan de door jou verschafte gegevens gebruiken voor het bijwerken van bewaarde documenten.
Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, zonder motivering en gratis door bijvoorbeeld op de daartoe voorziene uitschrijflink te klikken, onderaan ieder promotioneel e-mailbericht of door contact op te nemen met onze klantenservice.

Wie heeft toegang tot jouw gegevens?

Teneinde jouw persoonsgegevens te kunnen verwerken. Binnen Mag-nimaux zijn de gegevens alleen toegankelijk voor verantwoordelijke personen die daar in functie van hun taken toegang toe moeten hebben. Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers en aangestelden, die gelijkaardig zijn aan dit Privacybeleid.

Doorgifte aan derden

Occasioneel doen we een beroep op een externe verwerker om ons te helpen met bepaalde diensten. Deze diensten kunnen bestaan uit bezorgdiensten, het verwerken van credit/debitcard betalingen, marketing activiteiten en het bieden van klantenservice. Dit houdt onder meer in dat we voor bepaalde taken of onderzoeken tijdelijk persoonsgegevens doorgeven aan derden omdat zij die nodig hebben om de service aan Mag-nimaux en uiteindelijk aan jou, uit te kunnen voeren. We leggen dit steeds contractueel vast met deze verwerkers en beperken de gegevens die we delen met derden tot alleen de doeleinden waarvoor de ander ze nodig heeft. Zo zal deze verwerker je gegevens nooit op eigen initiatief mogen gebruiken en moeten je gegevens gewist worden van zodra die verwerker de opdracht heeft voltooid. Derde partijen worden streng gecontroleerd door Mag-nimaux om er zeker van te zijn dat je privacy beschermd blijft.
Ook kunnen we in zeldzame gevallen je gegevens doorgeven als we daartoe verplicht worden door bepaalde wet- en regelgeving en/of rechtspraak. Het kan voorkomen dat Mag-nimaux uw persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. In dat geval zullen wij in redelijkheid pogen je van tevoren hierover te informeren, tenzij dit aan wettelijke beperkingen onderhevig is.
We kunnen je gegevens ook doorgeven in het geval onze organisatie of een deel daarvan wordt verkocht en de koper je gegevens nodig heeft om de service aan jou voort te kunnen zetten. Bij gehele of gedeeltelijk reorganisatie of overdracht van activiteiten van Mag-nimaux, waarbij de bedrijfsactiviteiten gereorganiseerd, overgedragen of gestaakt worden of indien Mag-nimaux failliet gaat, kan dit betekenen dat uw gegevens aan nieuwe entiteiten of derden worden overgedragen. Wij zullen in redelijkheid pogen je van tevoren op de hoogte te stellen van het feit dat Mag-nimaux jouw gegevens aan genoemde derde bekendmaakt, maar je erkent tevens dat dit niet onder alle omstandigheden technisch of commercieel haalbaar is.
Mag-nimaux zal jouw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals bovenstaand beschreven of tenzij met jouw voorafgaande toestemming.

Duur van de verwerking

De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen jou en Mag-nimaux.

JOUW GEGEVENS RAADPLEGEN, BIJWERKEN OF VERWIJDEREN


Wanneer je klant wordt van Mag-nimaux, bewaren we bepaalde gegevens. Daarom beschik je ook over een aantal rechten met betrekking tot deze gegevens.

1. Recht van toegang en inzage

Je hebt het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van jouw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat wij van jouw persoonsgegevens maken.

2. Recht van verbetering, verwijdering en beperking

Je bent vrij om jouw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan Mag-nimaux. Daarnaast heb je steeds het recht om ons te verzoeken jouw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. Je mag eveneens vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.
Je erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn.

3. Recht van verzet

Je beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. Daarnaast heb je steeds het recht om je te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoef je geen redenen op te geven.

4. Recht van vrije gegevensoverdracht

Je beschikt over het recht om jouw persoonsgegevens die door Mag-nimaux verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.

5. Recht van intrekking van de toestemming

Voor zover de verwerking gebaseerd is op jouw voorafgaande toestemming, beschik je over het recht om die toestemming in te trekken.

6. Uitoefening van uw rechten

Je kan je rechten uitoefenen door een duidelijk verzoek te richten per aangetekend schrijven naar:
Mag-nimaux
Tiensesteenweg 20
3400 Landen
België
In dit verzoek staat helder wat je wenst te weten, corrigeren of wissen. Indien je wenst dat we je gegevens wissen, dien je dit ook specifiek te motiveren. Dit verzoek moet ondertekend en gedateerd zijn en een kopie van de voorkant van je identiteitskaart bevatten. Indien aan deze voorwaarden voldaan is, zal Mag-nimaux zo snel mogelijk aan je vraag voldoen en je hierover berichten.
Als je je recht van inzage uitoefent zal Mag-nimaux je een zo volledig mogelijk overzicht geven van jouw gegevens. Het is mogelijk dat sommige persoonsgegevens uit klassieke back-upbestanden, log-, historiek-of archiefbestanden niet opgenomen zijn in dit overzicht. Deze gegevens maken geen deel uit van de courant verwerkte persoonsgegevens en zijn daarom niet onmiddellijk beschikbaar en kunnen ook niet worden meegegeven. Ze worden wel verwijderd uit deze bestanden volgens standaard processen.
Je kan ook altijd eenvoudig jouw gegevens inkijken en indien nodig aanpassen via jouw online account.

7. Automatische beslissingen en profiling

De verwerking van jouw persoonsgegevens omvat profiling en kan betekenen dat deze door ons aan geautomatiseerde beslissingen wordt onderworpen.

8. Recht om klacht in te dienen

Je beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie:
Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
Tel +32 (0)2 274 48 00
Fax +32 (0)2 274 48 35
e-mail: commission@privacycommission.be.
Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet. Indien je schade zou lijden als gevolg van de verwerking van jouw persoonsgegevens, kan je een vordering tot schadevergoeding instellen.

Jouw gegevens zijn bij ons veilig en vertrouwelijk

Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.
In geen geval kan Mag-nimaux aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.
Je dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot jouw login en code te voorkomen. Je bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de website van jouw computer, IP-adres en van jouw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.